Monday, February 9, 2015

ေအာင္ျမင္လိုသည့္စိတ္၊ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖြယ္ ပတ္၀န္းက်င္ေအာင္ျမင္လိုသည့္စိတ္၊ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖြယ္ ပတ္၀န္းက်င္

ေက်ာင္းသားတိုင္းကို မင္းတို႕ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားေနရသနည္းဟု စစ္ေၾကာေမးျမန္းၾကည့္ပါက စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာေၾကာင့္၊ ထူးခၽြန္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ဟူေသာ အေျဖမ်ိဳးကိုသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပးတတ္ၾကေလသည္။ ဘ၀ဟူသည္ မည္သည့္အရာတို႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသနည္းဟု အေသအခ်ာ မသိေသာ သူတို႕အတြက္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈသည္သာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္ဟု ေတြးေတာေနတတ္သည္မွာလည္း အံ့ၾသစရာ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါေလ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈဟူသေရြ႕ကို တကၠသိုလ္၀င္တန္းအမွတ္စာရင္းအေပၚ တည္မွီ၍ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း တကၠသိုလ္၀င္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႕ ေအာင္ျမင္မႈတည္းဟူေသာ ပ်ားရည္ကို ေသာက္သံုးႏိုင္ရန္ အလို႕ငွာ မိမိတို႕ ေလ့လာေနေသာ ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆြတ္ခူးႏုိင္ရန္ အေရးအႀကီးဆံုးလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ၄င္းတို႕အထဲမွ ေအာင္ျမင္လိုသည့္စိတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖြယ္ပတ္၀န္းက်င္တို႕သည္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္သံုးသပ္မိသည္။ 


ေရွးဦးစြာ ေအာင္ျမင္လိုသည့္စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။ လူတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္လုိၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ေပးဆပ္ထားျခင္း မရွိသူပင္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေအာင္ျမင္လုိၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေလာက၌ မေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကသူမ်ား လံုး၀နီးပါးမရွိဟု သံုးသပ္၍ ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသူတို႕တြင္ ေအာင္ျမင္ခ်င္စိတ္ကြာျခားၾကသည္။ ေျပာခ်င္သည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သည့္စိတ္ျဖစ္ေလသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ေအာင္ျမင္ခ်င္လြန္း၍သာ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းက ကံတရားသာျဖစ္သည္ဟု အပ်က္သေဘာကို ႀကိဳတင္ေတြးထားတတ္ၾကေလသည္။ 

ထိုကဲ့သုိ႕ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ိဳးသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ရွိေစရန္ အလားအလာ အေတာ္နည္းပါးေလသည္။ စိတ္ေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္လာရသည္။ စိတ္ကပင္ အပ်က္သေဘာကို ေတြးေနတတ္သူအဖို႕ အလုပ္တြင္လည္း ေလ်ာ့ပါးလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိ၏ စိတ္ကပင္ တားဆီးလိုက္သလို ျဖစ္ၾကေလေတာ့သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကံတရား အလြန္ေကာင္းမွသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ကိုင္ဆုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕သူမ်ားကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈကို ထမင္းဆာေလာင္မြတ္သိပ္သလို တမ္းတၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမွ မရရွိခဲ့လွ်င္ မိမိတို႕၏ ဘ၀ပ်က္လုမတတ္သေဘာထားၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ထက္သန္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ ျပင္းျပေသာ သႏၱိဌာန္ႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႕လတို႕ျဖင့္ ေရကုန္ေရခန္း ႀကိဳးစားၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းမထက္ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ လမ္းရွာၾကသည္။  လမ္းေဟာင္းလုိက္၍ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း လမ္းေဟာင္း၊ နည္းလမ္းေဟာင္းကို ရဲရဲ စြန္႕ပယ္ႏိုင္ၾကသည္။ လမ္းသစ္ကို မိမိ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ ေဖာက္ၾကသည္။ စိတ္ကေဆာင္ေနသျဖင့္ အလုပ္ကလည္း ထက္ျမက္လာသည္။ နဂိုရွိရင္းစြဲ မိမိ၏ ဥာဏ္ရည္ကေလးျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ကေလးမ်ားကိုပင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိတို႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းငွာ မတတ္ႏုိင္၀ံ့ခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ရရွိခံစားသြားၾကရေတာ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုရရွိခံစားႏုိင္ရန္ မိမိတို႕၏ ရင္တြင္း၀ယ္ ထက္သန္ေသာ၊ မြတ္သိပ္ေသာ၊ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ား ႏွလံုးသြင္းထားရမည့္အေၾကာင္းကို စာသင္သားတို႕ သတိမူၾကရန္ လုိသည္။ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးေပးလိုသည္က ပတ္၀န္းက်င္။ ကေလး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကေလး၏ ပင္ကိုယ္ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ ေျမွာက္လဒ္အေပၚတည္မွီလ်က္ရွိေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားအရ မည္မွ်ပင္ အားေပးကူညီႏိုင္ေသာ္လည္း ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး မရွိေသာ ကေလးမ်ားအဖို႕ ေအာင္ျမင္မႈကား ေ၀းလွသည္။ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးေကာင္းပါေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားက ဆိုးရြားလြန္းေနေသာ အေနအထားတြင္လည္း ကေလး၏ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းမွာ လြန္စြာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေနတတ္သည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ မည္သို႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကမည္နည္း။ မိမိေဆြးေႏြးလိုေသာ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ဆင္းရဲ ၊ ခ်မ္းသာ ပတ္၀န္းက်င္မဟုတ္ေပ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ အျမင္အရ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ မိမိတို႕ကို အားေပးေသာ္လည္း မေျမွာက္ေပးတတ္ေသာ၊ မခံခ်င္စိတ္ ေမြးျမဴေပးေသာ္လည္း စိတ္ကို နာက်င္ေအာင္ မႏွိမ့္ခ်တတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးျဖစ္သည္ ဟု ေတြးမိပါသည္။

အခ်ိဳ႕မိဘ၊ဆရာမ်ားက ကေလးအခ်ိဳ႕၏ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ႕ေရွ႕တြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကသည္။ ေျမွာက္ေပးၾကသည္။ ငါ့သားကေလး၊ ငါ့တပည့္ကေလးဟူေသာ စကားမ်ားကို ေရလဲသံုးစြဲၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ စကားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ သားသမီးမ်ား၊ တပည့္မ်ားကို အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု စိုးစင္းမွ်ပင္ ေတြးေတာမိျခင္း မရွိတတ္ၾကေပ။ ထိုသို႕ဆို၍ မခ်ီးက်ဴးရဟု ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခ်ီးက်ဴးျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါဘဲႏွင့္လည္း ကေလးတစ္ေယာက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမရႏိုင္၊ ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္သည္ကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္ထားပါသည္။ မိမိေျပာလိုသည္မွာ လြန္ၾကဴးစြာ ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆိုေနၾကျခင္းကို ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အားေပးျခင္းမွာ ကေလးအတြက္ အားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အားေပးျခင္းထက္ လြန္ကဲသြားေသာ ေျမွာက္ေပးျခင္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ကေလးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားဖို႕ထက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးစိတ္၀င္ၿပီး အားထုတ္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားႏုိင္ပါေၾကာင္း သတိခ်ပ္ၾကရန္ လိုပါသည္။

ဆရာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိဘအခ်ိဳ႕၏ ေရလိုက္လြဲေသာ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ ရွိပါေသးသည္။ မိမိတို႕၏ သားသမီးမ်ား၊ တပည့္မ်ားကို ႀကိဳးစားေစလိုလွ်င္ လြန္ကဲစြာ ဖိႏွိပ္ထားရမည္ဟူေသာ အေတြးပင္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ သူတို႕ကို ဖိႏွိပ္ထားကာမွ သူတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မခံခ်င္စိတ္မ်ားက ႀကိဳးစားမႈမ်ားအသြင္ေဆာင္သြားမည္။ ထိုမွတဆင့္ မိမိတို႕၏ ဖိႏွိပ္ထားေသာ စကားရပ္မ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အားထုတ္မႈမ်ားအျဖစ္သို႕ အသြင္ေျပာင္းသြားမည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခု မိမိတို႕၏ တပည့္သားမ်ားထံသို႕ ကိန္းေအာင္းလာၾကမည္ဟူသတည္း။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေတာ္သင့္ရုံ မခံခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ကေလးအတြက္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို မိမိမျငင္းလိုေပ။ သို႕ေသာ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို လြန္ကဲစြာ ဖိႏွိပ္ျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ မခံခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္းထက္ အငံု႕စိတ္၀င္သြားျခင္း ျဖစ္သြားရန္သာ ရာႏႈန္းပိုမ်ားေလသည္။ မိမိကိုုယ္ကို ဘာမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟူေသာ အေတြးကို ေတြးမိသြားသည့္ ေက်ာင္းသားသည္ အဘယ္မွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။ မိဘဆရာမ်ား သတိခ်ပ္ၾကဖို႕ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေအာင္ျမင္ေစလိုၾကလွ်င္ မိဘဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အဓိက ႏွလံုးသြင္းထားရမည့္ အရာႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ကေလးကို ေအာင္ျမင္မႈအား ဆာေလာင္မြတ္သိပ္တတ္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ ေျမွာက္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကေလး၏ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားအတြက္ အားေပးကူညီေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ကေလးကို အငံု႕စိတ္၀င္သြားေစရန္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမဟုတ္ဘဲ မခံခ်င္စိတ္မွတဆင့္ အားထုတ္မႈဆီသို႕ တြန္းပို႕ေပးႏုိင္မည့္္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတို႕ကို ဖန္တီးေပးရန္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေန၊ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ရရွိေနသည့္ ကေလးတစ္ဦးကား ေျဖဆိုၿပီးသည့္ စာေမးပြဲအတြက္ ေအာင္စာရင္းပင္ ၾကည့္စရာလုိေတာ့မည္မဟုတ္ပါေခ်။
-       ေဒါက္တာရူပ

0 comments:

Post a Comment