Tuesday, February 10, 2015

" Web Developer ျဖစ္ခ်င္ရင္ ဘယ္ကစေလ့လာရမလဲ”" Web Developer ျဖစ္ခ်င္ရင္ ဘယ္ကစေလ့လာရမလဲ


ကၽြန္ေတာ္မၾကာခဏအေမးခံရေသာေမးခြန္းတစ္ခုရွိသည္။ ထုိေမးခြန္းမွာ 
“ကၽြန္ေတာ္ Web Developer ျဖစ္ခ်င္တယ္.. ဘယ္ကစေလ့လာရမလဲ” ဆုိေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းသူအမ်ားစု၏ ျပႆနာမွာ  HTML,CSS, JavaScript, PHP, JAVA,.NET,SQL စသည့္ Markup Language,Programming Language မ်ား၏ အမည္မ်ားၾကားတြင္ပိတ္မိေနၿပီး ဘယ္ဟာကဘယ္လုိ စေလ့လာရမွန္းမသိျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 နားလည္ၿပီးသူမ်ားအဖုိ႔ ဘာမွမခက္ခဲေသာ္လည္း ယခုမွ စတင္ ေလ့လာမည့္လူတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ ထုိေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ နည္းပညာအမည္မ်ားသည္ စိတ္ရႈပ္ စရာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤေဆာင္းပါးထဲတြင္ “Web Developer” တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔ ဘယ္နည္းပညာေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔လုိသလဲ၊ ဘယ္နည္းပညာေတြက ဘယ္ေနရာမ်ားတြင္အသုံးဝင္သလဲ၊ မည္သည့္သင္ၾကားမႈလမ္းစဥ္က Web Developer တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔ အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္မလဲ စသည္တုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တက္ႏုိင္သမွ် အားထုတ္ရွင္းလင္းသြားပါမည္။

Web Application ေတြကိုဘယ္လုိတည္ေဆာက္ထားသလဲ
အသုံးျပဳသည့္နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္းမေျပာခင္ Web Application ေတြဘယ္လုိတည္ေဆာက္ထားသလဲ ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိအရင္နည္းနည္းေျပာဖုိ႔လုိမည္ဟုထင္ပါသည္။ Web Application တုိင္းတြင္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ Server-side ႏွင့္ Client-side ဆုိ၍ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းပါတက္သည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္အဲ့ဒါႀကီးေတြက ဘာႀကီး ေတြတုန္းဟုေမးစရာရွိပါသည္။ အလြယ္ကူဆုံးဥပမာတစ္ခုေပးရလွ်င္ Web Application တစ္ခုသည္ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ အသုံးျပဳေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးႏွင့္တူသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးတြင္ System Unit သည္ အေရးႀကီး ေသာတြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ Input/Output Operation မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသကဲ့သုိ႔ပင္ Web Application တစ္ခုတြင္ server-side သည္ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးကုိေဆာင္ရြက္သည္။ Client-side သည္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္တပ္ထားေသာ Keyboard, Mouse, Monitor စသည့္ၾကားခံပစၥည္း မ်ားႏွင့္တူသည္။ ထုိပစၥည္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးတြက္ခ်က္မႈမ်ားကုိမျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး ကုိ ေကာင္းစြာအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ထုိပစၥည္းမ်ားက အေထာက္အပံ့ေပးထားသကဲ့သုိ႔ client-side သည္ အသုံးျပဳသူ ႏွင့္ Server-side ၾကားတြင္ လြယ္လင့္တကူဆက္သြယ္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္…

Web Application တစ္ခုရဲ႕ Client-side ကဘာလဲ
Website တစ္ခုကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဖြင့္လုိက္ခ်ိန္တြင္ Browser ထဲတြင္ျမင္ေနရေသာ Web Page တစ္ခုလုံးသည္ Client-side ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ Website တစ္ခုကုိဖြင့္လုိက္ခ်ိန္တြင္ Menu မ်ား, Link မ်ား ႏွင့္ Username, Password ထည့္၍ Login ဝင္ႏုိင္သည့္ ခလုတ္စသည္တုိ႔ကုိေတြ႕ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသုံးျပဳသူထည့္သြင္းေပးလုိက္သည့္ Username, Passwrod မွန္၊မမွန္ကုိ ထုိ Textbox ႏွင့္ ခလုတ္က စစ္ေဆးမေပးႏုိင္ပါ။ အလြန္ဆုံး ခလုတ္ႏွိပ္လုိက္ခ်ိန္တြင္ Username ႏွင့္ Password ထည့္သြင္းရမည့္ box ႏွစ္ခု အလြတ္ႀကီး ျဖစ္မေနေရးေလာက္သာ စစ္ေဆးေပးႏုိင္သည္။ အကယ္၍အလြတ္ႀကီးျဖစ္မေနလွ်င္ server ထံသုိ႔ပုိ႔၍ မွန္၊မမွန္စစ္ေဆးၿပီး server မွျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာ အခ်က္အလက္ကုိ အသုံးျပဳသူထံ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးရုံေလာက္သာတက္ႏုိင္သည္။
 ေအာက္ပါ Code ကုိ .html file အျဖစ္ သိမ္းၿပီး browser ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္လွ်င္ အရုိးရွင္း ဆုံး Client ကုိေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ထုိ Page တြင္ username ႏွင့္ password ရုိက္ထည့္ႏုိင္ေသာ box ႏွစ္ခု ႏွင့္ ခလုတ္တစ္ခုပါရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အလုပ္မွ်လုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ username ႏွင့္ password ကုိအလြယ္တကူ ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးထားသည္။
<!DOCTYPE html>
<html>
<head
lang="en">
    <meta
charset="UTF-8">
    <title></title>
</head>
<body>
<label>
Username: <input type="text"></label>
<label>
Password: <input type="password"></label>
<input
type="button" value="Login">
</body>
</html>

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ Client မ်ားကုိဖန္တီးသူမ်ားအား Web Designer, Frontend developer, Client side developer စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေဝၚၾကၿပီး HTML, CSS ႏွင့္ Javascript စသည္တုိ႔ကုိ မျဖစ္မေနသိထား ရန္လုိအပ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ Web design လွလွေလးမ်ားကုိလုပ္လုိသူျဖစ္ၿပီး အလွအပ အျမင္ဓာတ္ ခံရွိသူဆုိလွ်င္ ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ သင့္အတြက္လမ္းေၾကာင္းမွန္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္သင့္အေနျဖင့္ အေရးတႀကီးမွတ္ထားစရာရွိသည့္အခ်က္မွာ Frontend Developer တုိင္းသည္ Web Design လွလွေလးမ်ား သာဆြဲတက္သူမ်ားမဟုတ္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ Client-side တြင္ Javascript ကုိအႀကီးအက်ယ္သုံးေသာ Application မ်ားသည္ သာမန္ server-side application တစ္ခုထက္ ပုိမုိရႈပ္ေထြးႏုိင္သည္။(သုိ႔ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္က်ယ္ျပန္႔လြန္းေသာေၾကာင့္ Frontend Developer တုိင္းသည္ Web design လွလွေလးမ်ားဆြဲတက္သူမ်ားသာမဟုတ္ဟု မွတ္ယူထားေစ လုိပါသည္။)

Server-side
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ Client-side ကုိအထုိက္အေလ်ာက္ေလ့လာၿပီးျဖစ္သျဖင့္ Server-side ကုိနားလည္ရန္ သိပ္မခဲယဥ္းေတာ့ဟုယူဆပါသည္။ Client-side သည္ အသုံးျပဳသူမ်ားထံမွာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူေပးရန္၊ အခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးရန္သာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပီပီျပင္ျပင္ Web Application တစ္ခုျဖစ္လာရန္အတြက္ အသုံးျပဳသူမ်ားေပးပုိ႔လုိက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္၊ သိမ္းဆည္းရန္ စသည္တုိ႔ကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ Server-side application တစ္ခုလုိအပ္ပါသည္။ ထုိ Server-side application မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ PHP, Java, Python, Node.js စသည့္ Server-side programming language တစ္ခုခုႏွင့္ MySQL, Oracle, Mircrosoft SQL,Mongo စသည့္ Database Server တစ္ခုခု တုိ႔ကုိ တြဲဖက္၍ ေရးသားေလ့ရွိၾကသည္။ အကယ္၍သင္သည္ Web Design လွလွမ်ားကုိဖန္တီးရန္ ထက္ ပေဟဠိပုစာၦမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပုိအားသန္သူဆုိလွ်င္ေတာ့ ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ သင့္အတြက္လမ္း ေၾကာင္းမွန္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ Server-side developer တစ္ေယာက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္ သျဖင့္ HTML, CSS, Javascript စသည္တုိ႔ကုိ လုံးဝသိရန္မလုိေတာ့ဟုမဆုိလုိပါ။ Server-side developer တစ္ေယာက္သည္ web design လွလွမ်ားဖန္တီးတက္ရန္မလုိေသာ္လည္း HTML, CSS, Javascript ကုိ အေျခခံေလာက္ေတာ့သိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သင္ေရးေနေသာ Server-side application သည္ ထုိအရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ဘယ္ကစရင္ေကာင္းမလဲ
ကၽြန္ေတာ္သည္အထက္ပါအတုိင္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရွင္းျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ရွင္းျပၿပီးတုိင္းကၽြန္ေတာ္ထပ္ရ ေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမွာ “အဲ့ေတာ့ ဘယ္က စေလ့လာရင္အလြယ္ဆုံးျဖစ္မလဲ” ဆုိသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္သီးသန္႔ကုိဆုိရလွ်င္ HTML, CSS, Javascript ကစ၍ေလ့လာသင့္ပါသည္။ HTML ႏွင့္ CSS ကုိ ေတာ္ေတာ္ေလးပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ရွိလာၿပီဆုိလွ်င္ Javascript ကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ယခင္က Server-side Application မ်ားကုိ Javascript မဟုတ္သည့္ အျခား Programming Language မ်ားအသုံးျပဳ၍ ေရးသားရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ Node.js ကုိ အသုံးျပဳ၍ Server-side Application မ်ားကို Javascript သုံး၍ပင္ ေရးႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ Javascript ကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္သိ၍ ကၽြမ္းက်င္လွ်င္ အျခား Server-side Programming Language မ်ားျဖစ္သည့္ PHP, Java, Python စသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာေနရန္ မလုိ ေတာ့ဘဲ HTML, CSS, Javascript သုံးခုတည္းျဖင့္သာ Client-side ေရာ Server-side ပါ ေရးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိနည္းပညာသုံးခုအတြဲသည္ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ အလြန္ေခတ္စား၍ အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည္။ HTML, CSS ႏွင့္ Javascript ကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္အသုံးခ်ႏုိင္လွ်င္ Web Application မ်ား သာမက Windows 8 app မ်ားႏွင့္ Android, Iphone တုိ႔အတြက္ Mobile Application မ်ားကုိပါ ေရးသား ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အားလုံး မိမိႏွင့္ သင့္တင့္ေသာလမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာေတြ႕ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါသည္။
- သန္႕စင္ကို သန္႕စင္ က ခပ္ေအးေအးပဲ ေနတတ္လို႕ သူ႕အေၾကာင္း ထည့္ေပးဖို႕ ေျပာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို တားပါတယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္က လူငယ္ေတြ ေမးခ်င္တာေလးေတြရွိရင္ လွမ္းေမးလို႕ရေအာင္ စာေရးသူအေၾကာင္းေလး ထည့္ေပးခ်င္တာပါလို႕ ေျပာေတာ့မွ “ Freelance Web Developer “ ေလာက္ေတာ့ ထည့္ရင္ ထည့္လိုက္ပါ လို႕ ခြင့္ျပဳပါတယ္ ။
ဒီေတာ့ ကိုသန္႕စင္ ဟာ "“ Freelance Web Developer “  တစ္ေယာက္ ပါဗ်ာ ။ နည္းနည္းေလာက္ ထပ္ကြန္႕ျပီး မိတ္ဆက္ေပးခ်င္တာကေတာ့ စာ အေသဖတ္ တဲ့ လူ လို႕ပါ ။ သူနဲ႕ စ ခင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ဒီမွာ ေရးဖူးလို႕ စိတ္ဝင္စားရင္ သြားဖတ္ၾကည့္လို႕ရပါတယ္ဗ်ာ J
0 comments:

Post a Comment